Igualtat retributiva

Està la teva empresa preparada per a respondre a les exigències de la nova legislació sobre igualtat retributiva?

Els Reials Decrets 901/2020 de Plans d’Igualtat i 902/2020 d’Igualtat Retributiva pretenen fer efectiva la igualtat entre homes i dones en el treball, per al que introdueixen una sèrie important d’obligacions que afecten a totes les empreses, amb independència de la seva mida.

Què és el Pla d’Igualtat?

Tota empresa de més de 50 persones treballadores ha de comptar amb un Pla d’Igualtat, acordat amb els seus representants, i registrat en l’òrgan corresponent. Els Plans anteriors a l’entrada en vigor del Decret 901/2020 deuran igualment actualitzar-se.

El Pla d’Igualtat haurà de contenir un diagnòstic i la identificació de les mesures que es prendran, així com la definició d’indicadors i d’un calendari per al seu compliment. Entre els continguts mínims del Pla d’Igualtat es troben els resultats de l’Auditoria Retributiva.

En què consisteix la “igualtat retributiva”?

La igualtat retributiva resulta de l’aplicació de dos principis: 1) el principi de transparència i 2) l’obligació d’igual retribució per treball d’igual valor.

La transparència retributiva es concreta en la necessitat de realitzar una auditoria retributiva i dotar-se d’un registre retributiu, basats en un sistema de valoració de llocs objectiu i que no presenti biaixos de gènere..


Què és l’Auditoria Retributiva?

Les empreses que elaborin un pla d’igualtat hauran d’incloure en el mateix una auditoria retributiva, prèvia a la negociació que requereixen aquests plans d’igualtat. Per tant, l’auditoria és obligatòria per a totes les empreses de més de 50 treballadors.

L’auditoria retributiva té per objecte comprovar que el sistema retributiu de l’empresa és igualitari.


Què és el Registre Retributiu?

El Registre Retributiu és obligatori per a totes les empreses sense excepció, i és aplicable per a tota la plantilla, inclòs el personal directiu.

Es tracta d’una anàlisi amb els valors de mitjana i mediana dels salaris incloent salari basi i qualsevol complement, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

El registre retributiu serà accessible per a tots els treballadors. Quan la mitjana aritmètica o la mediana de les retribucions totals en l’empresa de les persones treballadores d’un sexe sigui superior en un 25% a les de l’altre haurà d’oferir-se una explicació d’aquest fet.


Què és la Valoració de Llocs de treball?

La valoració de llocs de treball consisteix a determinar el valor relatiu dels llocs en una organització, d’acord amb les seves funcions i responsabilitats.

Per a valorar els llocs de treball s’identifiquen una sèrie de factors (coneixements, autonomia, responsabilitat sobre persones o recursos econòmics, etc.), i una escala de graus o nivells per a cada factor, associats a una puntuació. A partir de la descripció del lloc de treball se li assigna un grau per a cadascun dels factors. Sumant la puntuació obtinguda en cada factor, s’obté el valor total del lloc.

Existeixen diferents mètodes de valoració, però cada empresa ha de triar el més adequat a la seva realitat organitzativa, respectant els principis d’objectius i totalitat (que es valori tot el realment important) i assegurant que incorporen la perspectiva de gènere i no ofereixen biaixos vinculats a treballs masculinitzats o feminitzats.


Quins són els terminis per a adequar-me a la legislació?
OBLIGACIÓ MIDA DE LA TEVA EMPRESA ENTRADA EN VIGOR
Pla d’Igualtat. Diagnòstic i negociació >150 treballadors 14/01/20
101-150 treballadors 7/3/2021
50-100 treballadors 7/3/2022
Adaptació del Pla d’Igualtat Qui ho tingui Quan calgui renovar-ho
(Com a màxim el 14/01/2022)
Registre retributiu Totes 14/04/2021
Valoració de llocs Totes 14/04/2021
Auditoria retributiva >150 treballadors 14/01/20
101-150 treballadors 7/3/2021
50-100 treballadors 7/3/2022

Em poden sancionar? A quines conseqüències negatives m’exposo?

No comptar amb un registre salarial acord a la nova legislació pot incórrer en sancions per a l’empresa i l’inici d’accions judicials individuals o col·lectives. També si es realitza de manera inexacta o incompleta, pot ser pres per la Inspecció de Treball com un símptoma de discriminació. Les multes per aquestes faltes greus poden anar des de 6.251 € fins a 187.000 €.

La llei contempla altres conseqüències importants, com la pèrdua automàtica de les ajudes, bonificacions i beneficis per un període de sis mesos a dos anys.

Finalment, cal destacar que per a contractar amb l’administració pública serà necessari disposar de tota la informació i documentació actualitzada.


Com podem ajudar-te?

Comptem amb un equip de professionals que t’ajudarà a aplicar la nova legislació de la forma més adequada a les teves necessitats, millorant al mateix temps les teves pràctiques de gestió de persones.

En un termini d’entre 6 i 10 setmanes, en funció de la grandària de la teva empresa i de la disponibilitat de la informació necessària, podem ajudar-te a treballar per garantir la igualtat retributiva entre homes i dones, i a complir amb la nova legislació.


La nostra metodologia


01.
VALORACIÓ

Valoració de llocs i sistemes de classificació professional.

02.
PREPARACIÓ

Preparació del registre i l’auditoria retributiva.

03.
MILLORA

Redacció o millora del Pla d’Igualtat.

04.
RECOMANACIONS

T’ajudem a millorar la teva gestió de persones, al mateix temps que compleixes amb la normativa.

Quant em costarà?

Si vols rebre un llistat de preus orientatiu, si us plau envia'ns les teves dades: